ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมในการแข่งขัน

แบ่งได้เป็น 3 หมวด คือ (1) คณิตศาสตร์ (2) พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ (3) อัลกอริทึม
 1. หมวดคณิตศาสตร์
  • 1.1 เลขคณิตและเรขาคณิต
   • 1.1.1 จำนวนเต็ม คุณสมบัติของเลขจำนวนเต็ม (ค่าบวก ค่าลบ เลขคู่ เลขคี่ การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ)
   • 1.1.2 เลขเศษส่วน และร้อยละ
   • 1.1.3 จุด เวคเตอร์ พิกัดจุดแบบคาร์ทิเชียน (Cartesian coordinates) ในตารางสองมิติที่มีพิกัดเป็นจำนวนเต็ม
   • 1.1.4 ระยะทางแบบยูคลิด ทฤษฏีพิธากอรัส
   • 1.1.5 ส่วนของเส้นตรง จุดตัดของเส้นตรง และคุณสมบัติพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
   • 1.1.6 มุม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส วงกลม
  • 1.2 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (discrete structures)
   • 1.2.1 ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ และเซ็ต
   • 1.2.2 ตรรกศาสตร์พื้นฐาน
   • 1.2.3 วิธีการพิสูจน์
   • 1.2.4 วิธีการนับเบื้องต้น
    • 1.2.4.1 กฎของการบวกและกฎของการคูณ (Sum rule and Product rule), หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก (inclusion-exclusion principle), ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต จำนวนแบบฟิโบนัชชิ (Fibonacci numbers)
    • 1.2.4.2 กฏรังนกพิราบ (Pigeonhole principle) เพื่อใช้ในการหาขอบเขต
    • 1.2.4.3 การเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ระดับพื้นฐาน
    • 1.2.4.4 ฟังก์ชันเลขเศษส่วน (Fractional function) และสัมประสิทธิ์ทวินาม (Binomial coefficient)
   • 1.2.5 กราฟและต้นไม้
    • 1.2.5.1 ต้นไม้และคุณสมบัติพื้นฐาน
    • 1.2.5.2 กราฟไม่มีทิศทาง (degree, path, cycle, connectedness, Handshaking Lemma)
    • 1.2.5.3 กราฟแบบมีทิศทาง (in-degree, out-degree, directed path/cycle)
    • 1.2.5.4 Spanning trees
    • 1.2.5.5 วิธีการเดินผ่านต้นไม้ (traversal strategies: defining the node order for ordered trees)
    • 1.2.5.6 'Decorated' graphs with edge/node labels, weights, colors
    • 1.2.5.7 Multigraphs และ graphs ที่มี self loops
    • หมายเหตุ การแข่งขันไม่ครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง planar graphs, bipartite graphs, และ hypergraphs
  • 1.3 เนื้อหาที่ไม่รวมอยู่ในการแข่งขัน
   • 1.3.1 แคลคูลัส
   • 1.3.2 ความน่าจะเป็น
   • 1.3.3 สถิติ
   • 1.3.4 จำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน
   • 1.3.5 ภาคตัดกรวยทั่วไป (parabolas, hyperbolas, ellipses) แต่เรื่องวงกลมอยู่ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาในการแข่งขันระดับชาติ
   • 1.3.6 โพลิกอน (ในระดับนานาชาติจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับโพลิกอน)
 2. หมวดพื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • 2.1 พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม
  • 2.2. ทักษะการแก้ปัญหา (problem-solving skill)
  • 2.3 พื้นฐานโครงสร้างข้อมูล
   • 2.3.1 ชนิดข้อมูลดั้งเดิม (Primitive data type) ได้แก่ Boolean, signed/unsigned integer, character
   • 2.3.2 แถวลำดับ (อาเรย์ อาเรย์หลายมิติ)
   • 2.3.3 Record/Struct
   • 2.3.4 สตริงและการดำเนินการกับสตริง
   • 2.3.5 Static และ Stack allocation
   • 2.3.6 Lined structures (ทั้งที่เป็นแบบเส้นตรง และแบบที่แบ่งเป็นสาขาได้)
   • 2.3.7 การสร้าง โครงสร้างกองซ้อน (stack), คิว (queue), ต้นไม้ และกราฟ
   • 2.3.8 การเลือกโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม
   • 2.3.9 คิวลำดับความสำคัญ (priority queue), ไดนามิกเซต (dynamic set), ไดนามิกแมพ (dynamic map)
  • 2.4 การเรียกตัวเองซ้ำ (Recursion)
   • 2.4.1 แนวคิด
   • 2.4.2 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่เรียกตัวเองซ้ำ
   • 2.4.3 วิธีแบ่งแยกและเอาชนะ (divide and conquer)
   • 2.4.4 อัลกอริทึมการย้อนรอยแบบเรียกตัวเองซ้ำ (recursive backtracking)
 3. หมวดอัลกอริทึม
  • 3.1 พื้นฐานการวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม (algorithmic complexity)
  • 3.2 กลวิธีทางอัลกอริทึม
   • 3.2.1 Brute-Force algorithm
   • 3.2.2 Greedy algorithm
   • 3.2.3 การแบ่งแยกและเอาชนะ
   • 3.2.4 Backtracking (ทั้งที่เป็นแบบเรียกตัวเองซ้ำ และไม่เรียกตัวเองซ้ำ)
   • 3.2.5 Branch-and-Bound algorithm
   • 3.2.6 Pattern matching and string/text algorithm
   • 3.2.7 Dynamic programming
  • 3.3 อัลกอริทึมเชิงคำนวณพื้นฐาน
   • 3.3.1 อัลกอริทึมเชิงตัวเลขพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเต็ม เช่น Radix Conversion, Euclid's algorithm, Primality test in O(N1/2), Sieve of Eratosthenes, Factorization, Efficient exponentiation
   • 3.3.2 การจัดการอาร์เรย์ขั้นพื้นฐาน (รวมถึงการทำฮิสโทแกรม และ Bucket sort)
   • 3.3.3 Sequential และ Binary search
   • 3.3.4 Search by elimination
   • 3.3.5 การแบ่งข้อมูล (partitioning) การจัดลำดับด้วยการแบ่งข้อมูลซ้ำๆ Quick sort
   • 3.3.6 การเรียงข้อมูลที่มีเวลาที่แย่ที่สุดเป็น O(NlogN) เช่น Heap sort และ Merge sort
   • 3.3.7 Binary heap พื้นฐาน และ Binary search tree
   • 3.3.8 การบรรยายโครงสร้างกราฟ เช่น adjacency list และ adjacency matrix
   • 3.3.9 Depth-first and breadth-first traversals of graphs และการหาองค์ประกอบที่เชื่อมต่อกันของกราฟแบบไม่มีทิศทาง
   • 3.3.10 Shortest path algorithm เช่น Dijkstra, Bellman-Ford และ Floyd-Warshall
   • 3.3.11 Transitive closure (Floyd's algorithm)
   • 3.3.12 Minimum spanning tree
   • 3.3.13 Topological sort

โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันใช้ระบบปฏิบัติการ Linux โดยมีโปรแกรมที่ติดตั้งดังนี้

 1. ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 64 บิต (14.04.5)
 2. Web browsers: Google Chrome (58.0.3029.110)
 3. Editors: codeblocks (16.01), vim (7.4.52), kate (3.13.3), kwrite (4.13.3), kdevelop(4.6.0), emacs(24.3.1), gedit (3.10.4), nano (2.2.6)
 4. Compiler: gcc, g++ (4.8.4)
 5. Debugger: gdb (7.7.1)
 6. หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือหมายเลขเวอร์ชั่นของโปรแกรม ทางคณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นของโปรแกรมต่างๆ เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ขึ้น หากเห็นสมควร

ข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการและตัวแปลภาษาที่ใช้ในการแข่งขัน

 1. โปรแกรมที่ผู้เข้าแข่งขันจัดทำในระหว่างการแข่งขัน กำหนดให้เขียนตามมาตรฐานของภาษา C หรือภาษา C++ ไม่อนุญาตให้เขียนโปรแกรมที่ทำงานในGraphic Mode
 2. ฟังก์ชันทั้งหมดในการเขียนโปรแกรม กำหนดให้ใช้ฟังก์ชันจากคลังมาตรฐานของภาษา C (The Standard C Library), conio.h (เฉพาะการทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์) และ Standard Template Library (STL) เท่านั้น
  1. 1.ไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันจัดการกับแฟ้มและอุปกรณ์โดยตรงที่กำหนดรูปแบบใช้งานในแฟ้ม (fentl.h), (io.h) และ (iomanip.h)
  2. 2.ไม่อนุญาตให้โปรแกรมสร้างแฟ้มข้อมูลสำรองเพิ่มเติมระหว่างการทำงาน ห้ามอ่านหรือเขียนแฟ้มข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่โจทย์ระบุ
  3. 3.ไม่อนุญาตให้เรียกใช้โปรแกรมอื่นๆ (เช่น ผ่านทางฟังก์ชัน system) หรือเรียกใช้ system call นอกเหนือจากที่ใช้งานปกติ
  4. 4.ไม่อนุญาตให้ทำการคำนวณแบบมัลติโปรเซสซิง (multi-processing) เช่น ไม่อนุญาตให้โปรแกรมเรียกใช้ฟังก์ชันใน thread library ต่างๆ
 3. โปรแกรมภาษา C ที่ผู้เข้าแข่งขันจัดทำในระหว่างการแข่งขัน กำหนดให้เขียนโปรแกรมที่ส่วนขยายเป็น .c สำหรับภาษา C++ ให้ใช้นามสกุล .cpp และต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถแปล (compile)
  ให้เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้โดยสมบูรณ์จากบรรทัดคำสั่ง (command line)
 4. ใช้ GCC (GNU compiler collection) ในการตรวจโปรแกรมเพื่อให้คะแนน โดยใช้วิธีการแปลและให้ทำงานจากบรรทัดคำสั่งเท่านั้น โปรแกรมจะถูกสั่งให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการและคอมไพเลอร์เดียวกันกับที่ผู้เข้าแข่งขันเลือกใช้ ทั้งนี้เครื่องที่ใช้ในการตรวจสอบคำตอบของผู้เข้าแข่งขันจะเลือกระบบปฏิบัติการและคอมไพเลอร์โดยพิจารณาข้อมูลจากที่กำหนดไว้ที่ต้นไฟล์คำตอบของผู้เข้าแข่งขัน (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 'ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน')
 5. คอมไพเลอร์ออปชัน (compiler option) ที่ใช้ในการแข่งขันจะทำการออปทิไมซ์ (optimize) โปรแกรมโดยใช้ออปชัน -O2
 6. อนุญาตให้เขียนโปรแกรมภาษา C ตามมาตรฐาน C++11 โดยคอมไพเลอร์ออปชันที่กำหนดเพิ่มใช้ออปชัน -std=c++11

ผู้สนับสนุน