วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561
กลุ่ม 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
นักเรียน  

ลงทะเบียน

เข้าร่วมงาน

รับประทาน

อาหารกลางวัน

พิธีเปิดการแข่งขัน

ทดสอบระบบ

การแข่งขัน

รับประทาน

อาหารค่ำ

กลับที่พัก
อาจารย์

ลงทะเบียน

เข้าร่วมงาน

พิจารณาข้อสอบ กลับที่พัก

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561
กลุ่ม 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
นักเรียน

รับประทาน

อาหารเช้า

ลงทะเบียนเข้าสอบ

และ

ฟังคำชี้แจง

สอบแข่งขันวันที่ 1

รับประทาน

อาหารกลางวัน

บรรยายพิเศษ

และ

กรรมกิจเยืยมชม มจพ.

รับประทาน

อาหารค่ำ

กลับที่พัก
อาจารย์ รับประทานอาหารเช้า กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา รับรองผลการสอบ พิจารณาข้อสอบ กลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561
กลุ่ม 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
นักเรียน

รับประทาน

อาหารเช้า

ลงทะเบียนเข้าสอบ สอบแข่งขันวันที่ 2

รับประทาน

อาหารกลางวัน

กิจกรรมทัศนศึกษา งานเลี้ยงสังสรรค์ กลับที่พัก
อาจารย์ รับประทานอาหารเช้า ประชุม สัมมนาวิชาการ

ประชุม

สัมมนาวิชาการ

รับรองผลการสอบ

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561
กลุ่ม 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
นักเรียน

รับประทาน

อาหารเช้า

ลงทะเบียนร่วม

พิธีปิดการแข่งขัน

พิธีปิดการแข่งขัน

รับประทาน

อาหารกลางวัน

เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ
อาจารย์

แนวปฏิบัติการใส่เสื้อในงาน
การจัดแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14 วันที่ 19 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 มิถุนายน 2561

(พิธีเปิดการแข่งขัน)

20 มิถุนายน 2561

(การแข่งขันวันที่ 1)

21 มิถุนายน 2561

(การแข่งขันวันที่ 2)

22 มิถุนายน 2561

(พิธีปิดการแข่งขัน)

กรรมการกลาง
(กรรมการอำนวยการ/กรรมการฝ่ายวิชาการ/อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ/อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการสอบ)
ชุดสุภาพ เสื้อคอกลม* เสื้อโปโล ชุดสุภาพ
กรรมการจัดงาน
(KMUTNB)
ชุดสุภาพ
สวมคลุมด้วยสูท
ของมหาวิทยาลัย
เสื้อคอกลม* เสื้อโปโล ชุดสุภาพ
สวมคลุมด้วยสูท
ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำศูนย์
(หัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม ผู้สังเกตการณ์ ผู้สังเกตการณ์พิเศษ)
ชุดสุภาพ เสื้อคอกลม* เสื้อโปโล ชุดสุภาพ
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ชุดนักเรียน เสื้อคอกลม* เสื้อโปโล ชุดนักเรียน
นักศึกษาพี่เลี้ยง ชุดนักศึกษา เสื้อคอกลม* เสื้อคอกลม* ชุดนักศึกษา
นักศึกษาช่วยงาน ชุดนักศึกษา ชุดนักศึกษา ชุดนักศึกษา ชุดนักศึกษา

- หมายเหตุ *เจ้าภาพจัดเตรียมให้

ผู้สนับสนุน