ข้อปฏิบัติของผู้แข่งขันในขณะทำการแข่งขัน

  1. 1.ไม่รบกวนการทำงานของผู้แข่งขันอื่นๆ
  2. 2.ไม่ทำลายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการแข่งขัน
  3. 3.ไม่ใช้ระบบเครือข่าย หรือระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
  4. 4.ไม่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ติดต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือจากเว็บของการแข่งขันเท่านั้น
  5. 5.ไม่รุกล้ำระบบความมั่นคงของเครือข่าย และคอมพิวเตอร์
  6. 6.ไม่พยายามติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในขณะที่ตนเองกำลังดำเนินการแข่งขันอยู่ ยกเว้นการติดต่อกับกรรมการควบคุมการสอบเท่านั้น

              การฝ่าฝืนข้อห้ามข้างต้นถือเป็นการละเมิดกฎการแข่งขัน และจะมีผลให้ผู้ที่ละเมิดหมดสิทธิ์ในการแข่งขันและการรับรางวัลทุกประเภททันที ทั้งนี้การตัดสิทธิ์ดังกล่าวให้ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้แทนของแต่ละศูนย์ต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจกับผู้แข่งขัน ในสังกัดศูนย์ของตนเองให้เข้าใจและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

ข้อปฏิบัติของผู้แข่งขันในขณะเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของการแข่งขัน

  1. 1.นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องอยู่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรม ที่ศูนย์เจ้าภาพได้จัดให้มีขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาของการแข่งขัน ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุจำเป็นสุดวิสัยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันของศูนย์เจ้าภาพอย่างเป็นทางการ
  2. 2.นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียนตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ซึ่งรวมทั้งในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ยกเว้นในช่วงการทำกิจกรรมอื่นๆ ให้แต่งชุดสุภาพตามคำแนะนำของคณะกรรมการจัดการแข่งขันของศูนย์เจ้าภาพ

              การฝ่าฝืนข้อห้ามข้างต้นถือเป็นการละเมิดกฎการแข่งขัน และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันของศูนย์เจ้าภาพ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจากศูนย์ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศพิจารณาดำเนินการลงโทษด้วยบทลงโทษ บทใดบทหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ การตักเตือน การตัดคะแนนการแข่งขัน การตัดสิทธิ์การรับรางวัล การตัดสิทธิ์การเข้าร่วมสอบแข่งขัน หรือการส่งตัวกลับ โดยอาจจะพิจารณาแจ้งความประพฤติไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนเป็นการเพิ่มเติมได้ด้วย

ผู้สนับสนุน