ผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันจากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ และนักเรียนจาก สสวท.
 • อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์ จากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ
 • ครูผู้สังเกตการณ์ จากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ
 • ทีมงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ
 • คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • นักศึกษาพี่เลี้ยง และนักศึกษาช่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะกรรมการของมูลนิธิ สอวน.

 • สำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์ และครูผู้สังเกตการณ์ มีจำนวน เป็นดังนี้

  ลำดับที่
  ผู้เข้าร่วมโครงการ
  จำนวน(คน)
  1 นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ และนักเรียนจาก สสวท. 100
  2 อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 30
  3 ครูสังเกตการณ์ 15
  4 คณะกรรมการอำนวยการ 10
  5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 15
  6 คณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ 100
  7 นักศึกษาพี่เลี้ยง 60
  รวม 330

  ผู้สนับสนุน