วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านปัญญา และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
2. เพื่อให้อาจารย์จากศูนย์ สอวน. ต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิก
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศเชิงวิชาการและช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้เป็นที่สนใจของนักเรียน ครู และอาจารย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาของชาติ
อันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศสืบไป

ผู้สนับสนุน