ความเป็นมา

สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไปสู่ นักเรียน ครู และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งช่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน จึงได้มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาฟิสิกส์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และสำหรับในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขาคณิตศาสตร์และสาขาชีววิทยา เพื่อให้มีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติครบทุกสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ สอวน. จึงมีมติให้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอีก 2 สาขาที่เหลือ คือ สาขาเคมี และสาขาคอมพิวเตอร์

ความเป็นมาในสาขาคอมพิวเตอร์

สำหรับในสาขาคอมพิวเตอร์ มีการจัดการแข่งขันมาแล้ว 13 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 จะเป็นการจัดการแข่งขันในระดับชาติเป็นครั้งที่ 14 โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561

 

สำหรับเกียรติประวัติในการจัดการแข่งขันในครั้งก่อนหน้าเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีลำดับการจัดการแข่งขันดังนี้

 

ครั้งที่ ช่วงเวลาจัดงาน ชื่ออย่างเป็นทางการ ตราสัญลักษณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 20 เม.ย. - 23 เม.ย. 2548 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 1
The First POSN Olympiad in Informatics
ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
2 19 เม.ย. - 22 เม.ย. 2549 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 2
The Second POSN Olympiad in Informatics 2006
(2nd POSN – OI 2006)
ไม่มี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
3 1 พ.ค. - 4 พ.ค. 2550 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 3
The Third POSN Olympiad in Informatics 2007
(3rd POSN – OI 2007)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 2551 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 4
The Fouth POSN Olympiad in Informatics 2008
(4th POSN – OI 2008)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
5 4 พ.ค. - 7 พ.ค. 2552 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5
The Fifth Thailand Olympiad in Informatics 2009
(5th – TOI 2009)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
6 3 พ.ค. - 7 พ.ค. 2552 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6
The Sixth Thailand Olympiad in Informatics 2010
(6th – TOI 2010)
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
7 3 พ.ค. - 7 พ.ค. 2554 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7
The Seventh Thailand Olympiad in Informatics 2011
(7th – TOI 2011)
คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
8 14 พ.ค. - 18 พ.ค. 2555 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
The Eighth Thailand Olympiad in Informatics 2012
(8th – TOI 2012)
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
9 7 พ.ค. - 10 พ.ค. 2556 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9
The Ninth Thailand Olympiad in Informatics 2013
(9th – TOI 2013)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ร่วมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 6 พ.ค. - 9 พ.ค. 2557 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
The Tenth Thailand Olympiad in Informatics 2014
(10th – TOI 2014)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 2 มิ.ย. - 5 มิ.ย. 2558 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
The Eleventh Thailand Olympiad in Informatics 2015
(11th – TOI 2015)
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
12 17 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2559 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
The Twelfth Thailand Olympiad in Informatics 2016
(12th – TOI 2016)
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
13 12 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2560 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
The Thirteenth Thailand Olympiad in Informatics 2017
(13th – TOI 2017)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ร่วมกับ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
14 19 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
The Fourteenth Thailand Olympiad in Informatics 2018
(14th – TOI 2018)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มจพ

ผู้สนับสนุน