รายชื่อผู้ลงทะเบียน


ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพาNo. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ
หญิง ปกติ S-38
2 รองหัวหน้าทีม นายอัครพนธ์ วัชรพลากร
ชาย ปกติ XL-44
3 ผู้เข้าแข่งขัน นายพัชรพล เกษมธรรมแสวง
ชาย ระยองวิทยาคม ปกติ M-40
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายธนภูมิ เหล่าอรุณ
ชาย ระยองวิทยาคม ปกติ L-42
5 ผู้เข้าแข่งขัน นายสรวิชญ์ ทรัพย์มี
ชาย ระยองวิทยาคม ปกติ M-40
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายภูมิพัฒน์ ชัยประเสริฐสุด
ชาย ระยองวิทยาคม ปกติ XL-44
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายธีรุตม์ สีเขียว
ชาย ระยองวิทยาคม ปกติ M-40
8 ผู้เข้าแข่งขัน นายอรรถนนท์ อู๋สูงเนิน
ชาย ระยองวิทยาคม ปกติ L-42
9 ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวนันทิตา โฉมศิริ
หญิง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปกติ XS-36
10 ผู้สังเกตการณ์ นายพงศกร เพ็งบุญ
ชาย ระยองวิทยาคม ปกติ XL-44
11 ผู้สังเกตการณ์พิเศษ นางอัจฉรา รัตนวงษ์
หญิง ระยองวิทยาคม ปกติ 2XL-46
12 ผู้สังเกตการณ์พิเศษ นายชนารัตน์ คำอ่อน
ชาย ระยองวิทยาคม ปกติ L-42
13 ผู้สังเกตการณ์พิเศษ นายลิขสิทธิ์ สวนจันทร์
ชาย ระยองวิทยาคม ปกติ 3XL-48
14 ผู้สังเกตการณ์พิเศษ นายวรรธนะ คัทจันทร์
ชาย ระยองวิทยาคม ปกติ L-42

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่No. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม นางสาวเบญจมาศ ปัญญางาม
หญิง ปกติ M-40
2 รองหัวหน้าทีม นายจักรเมธ บุตรกระจ่าง
ชาย ปกติ L-42
3 ผู้เข้าแข่งขัน นายบางกอก วาณิชยานนท์
ชาย ดาราวิทยาลัย ปกติ M-40
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายศักดิ์ชัย วชิรเมธากร
ชาย สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปกติ M-40
5 ผู้เข้าแข่งขัน นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์
ชาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปกติ M-40
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายณัฐนภนต์ บำรุงศรี
ชาย บุญวาทย์วิทยาลัย ปกติ L-42
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายตฤณพัทธ์ มีบุญ
ชาย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ปกติ L-42
8 ผู้เข้าแข่งขัน นายวรัญญู เนรังษี
ชาย ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปกติ L-42
9 ผู้สังเกตการณ์ นายพงษ์ศักดิ์ แก้วด้วง
ชาย สตรีศรีน่าน ปกติ 3XL-48

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่นNo. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์
หญิง ปกติ M-40
2 รองหัวหน้าทีม ดร.มัลลิกา วัฒนะ
หญิง ปกติ S-38
3 ผู้เข้าแข่งขัน นายอานนท์ จินดาวงค์
ชาย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) ปกติ L-42
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายชาติภูมิ ศิริมูล
ชาย สารคามพิทยาคม ปกติ L-42
5 ผู้เข้าแข่งขัน นาย ภูมิพัฒน์ มณีเติม
ชาย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์ ปกติ XL-44
6 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กชายภัครินทร์ ลีไตรรงค์
ชาย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์ ปกติ L-42
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายกานต์ เจริญพร
ชาย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์ ปกติ XL-44
8 ผู้เข้าแข่งขัน นายจักรวรรดิ์ โสนาเรือ
ชาย เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปกติ L-42
9 ผู้สังเกตการณ์ นายนฤดล พนมคำ
ชาย หนองบัวพิทยาคาร ปกติ M-40

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวรNo. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม นายวุฒิพงษ์ เรือนทอง
ชาย ปกติ L-42
2 รองหัวหน้าทีม นายเกรียงศักดิ์ เตมีย์
ชาย ปกติ XL-44
3 ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวกนลรัตน์ จิระเดชประไพ
หญิง เฉลิมขวัญสตรี ปกติ M-40
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายณัฐภัทร ศรีวิชัยลำพันธ์
ชาย วัชรวิทยา ปกติ L-42
5 ผู้เข้าแข่งขัน นายธนดล สินอนันต์วณิช
ชาย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปกติ L-42
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายปิยนนท์ เจริญพูนพาณิชย์
ชาย นครสวรรค์ ปกติ XL-44
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายจตุพงศ์ อบอุ่น
ชาย นครสวรรค์ ปกติ XL-44
8 ผู้เข้าแข่งขัน นายณภัทร ศรีนามนต์
ชาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ปกติ M-40
9 ผู้สังเกตการณ์ นายวินัย วงษ์ไทย
ชาย ม.นเรศวร ปกติ 2XL-46
10 ผู้สังเกตการณ์พิเศษ นายธนะธร พ่อค้า
ชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ปกติ M-40
11 ผู้สังเกตการณ์พิเศษ นาย
ชาย กำแพงเพชรพิทยาคม ปกติ M-40

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์No. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม ผศ. ดร. อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์
ชาย ปกติ M-40
2 รองหัวหน้าทีม นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
ชาย ปกติ XL-44
3 ผู้เข้าแข่งขัน นาย ณภัทร โกสิยาภรณ์
ชาย มหิดลวิทยานุสรณ์ ปกติ XL-44
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนศักดิ์
ชาย มหิดลวิทยานุสรณ์ ปกติ XL-44
5 ผู้เข้าแข่งขัน นายธนดล ระงับพิษ
ชาย มหิดลวิทยานุสรณ์ ปกติ L-42
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายนวพล แสงศิริ
ชาย Mahidolwittayanusorn ปกติ L-42
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายปฏิพล ติยะจามร
ชาย กำเนิดวิทย์ ปกติ L-42
8 ผู้เข้าแข่งขัน นายพชร เหลืองเรืองเวช
ชาย มหิดลวิทยานุสรณ์ ปกติ L-42
9 ผู้สังเกตการณ์ นายวสนนท์ พงษ์สวัสดิ์
ชาย กำเนิดวิทย์ ปกติ XL-44

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ทีม 1No. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม นางนุชชากร งามเสาวรส
หญิง ปกติ L-42
2 รองหัวหน้าทีม นางกรกมล กำเนิดกาญจน์
หญิง ปกติ L-42
3 ผู้เข้าแข่งขัน นายภคพล สาลีผล
ชาย เตรียมอุดมศึกษา ปกติ M-40
4 ผู้เข้าแข่งขัน ด.ช.ศุภณัฐ สุริโยดร
ชาย สาธิต มศว. ปทุมวัน ปกติ S-38
5 ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวพิมพ์รัก อภิรัชตานนท์
หญิง เตรียมอุดมศึกษา ปกติ XS-36
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายกฤตภาส บุญทวีกุล
ชาย สวนกุหลาบวิทยาลัย ปกติ M-40
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายสิปปกร อรวิเชียร
ชาย สวนกุหลาบวิทยาลัย ปกติ XL-44
8 ผู้เข้าแข่งขัน นายปภาวิน ชื่นจิตร
ชาย สวนกุหลาบวิทยาลัย ปกติ 5XL-52
9 ผู้เข้าแข่งขัน นายธีรภัค โกมลมณี
ชาย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปกติ L-42
10 ผู้สังเกตการณ์ นายณัฐพล บัวอุไร
ชาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปกติ L-42

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ทีม 2No. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ
ชาย ปกติ XL-44
2 รองหัวหน้าทีม นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
ชาย ปกติ 3XL-48
3 ผู้เข้าแข่งขัน นายฉันทวัฒน์ ยังตรง
ชาย สวนกุหลาบวิทยาลัย ปกติ L-42
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายคิริน ศรังคะศิริ
ชาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปกติ M-40
5 ผู้เข้าแข่งขัน นายขจรพงษ์ พิมพ์ม่วง
ชาย สามเสนวิทยาลัย ปกติ M-40
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายพนธกร ประเสริฐสุข
ชาย สามเสนวิทยาลัย ปกติ M-40
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายอภิวัฒน์ ซึ้งอดิชัยวิทย์
ชาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปกติ XL-44
8 ผู้เข้าแข่งขัน นายยศวิธ เงินวิวัฒน์กุล
ชาย เตรียมอุดมศึกษา ปกติ XL-44
9 ผู้เข้าแข่งขัน นายพงศ์วิวัฒน์ ลิมปสุธรรม
ชาย สวนกุหลาบวิทยาลัย ปกติ XL-44
10 ผู้สังเกตการณ์ นางอ้อ ลิ้มเฉลิม
หญิง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปกติ M-40

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ทีม 3No. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม ดร.รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์
หญิง ปกติ XS-36
2 รองหัวหน้าทีม นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต
ชาย ปกติ 3XL-48
3 ผู้เข้าแข่งขัน นายฐกนต์ สมพงษ์
ชาย สามเสนวิทยาลัย ปกติ M-40
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายจิรภัทร การะเวก
ชาย เทพศิรินทร์ ปกติ XL-44
5 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กชายกฤติธี รัชชนันท์
ชาย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปกติ L-42
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายปรมะ สวรรค์ปัญาเลิศ
ชาย สวนกุหลาบวิทยาลัย ปกติ L-42
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายธนธัช ตั้งสกุล
ชาย เทพศิรินทร์ ปกติ M-40
8 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กชายพิทักษ์พงศ์ กปิญชรานนท์
ชาย สวนกุหลาบวิทยาลัย ปกติ L-42
9 ผู้เข้าแข่งขัน นายสุภณ​ ธนกรภคพงศ์
ชาย สวนกุหลาบวิทยาลัย ปกติ XL-44
10 ผู้สังเกตการณ์ นายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์
ชาย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปกติ 2XL-46

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่No. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล
หญิง ปกติ L-42
2 รองหัวหน้าทีม ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ
หญิง ปกติ L-42
3 ผู้เข้าแข่งขัน ด.ช.อิศ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
ชาย แสงทองวิทยา ปกติ L-42
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายภัทรพล บุญกูล
ชาย มอ.วิทยานุสรณ์ ปกติ M-40
5 ผู้เข้าแข่งขัน นายวันเฉลิม วุ่นแก้ว
ชาย หาดใหญ่วิทยาลัย ปกติ XL-44
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายธนวัฒน์ ผลเกิด
ชาย ภูเก็ตวิทยาลัย ปกติ L-42
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายวิชยุตม์ ทองย้อย
ชาย แสงทองวิทยา ปกติ M-40
8 ผู้เข้าแข่งขัน นายธิปก กิจกอบสิน
ชาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ปกติ L-42
9 ผู้สังเกตการณ์ ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี
ชาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอ ปกติ L-42
10 ผู้สังเกตการณ์พิเศษ นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ
ชาย สตรีภูเก็ต อิสลาม L-42

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีNo. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม ผศ. สุนันต์ ทองสีนุช
ชาย ปกติ L-42
2 รองหัวหน้าทีม นายเกรียงศักดิ์ ดำชุม
ชาย ปกติ L-42
3 ผู้เข้าแข่งขัน นาย ปฤษฎางค์ ปานศิริ
ชาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปกติ XL-44
4 ผู้เข้าแข่งขัน ด.ญ. นภัสสร รัตนสุวรรณ
หญิง จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปกติ M-40
5 ผู้เข้าแข่งขัน นาย ไตรแมน เพิ่มหรรษา
ชาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปกติ L-42
6 ผู้เข้าแข่งขัน นาย กฤติน คุณอารี
ชาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อิสลาม M-40
7 ผู้เข้าแข่งขัน นาย บุคอรีย์ หมาดทิ้ง
ชาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อิสลาม L-42
8 ผู้เข้าแข่งขัน นาย กัษฟาร์ นิยมเดชา
ชาย สาธิต ม. สงขลานครินทร์ อิสลาม L-42
9 ผู้สังเกตการณ์ นายวิชัย บัวเนี่ยว
ชาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปกติ L-42

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีNo. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม อ.ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
หญิง ปกติ XS-36
2 รองหัวหน้าทีม รศ.ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง
ชาย ปกติ L-42
3 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กชายศุภวิชญ์ เสรีพาณิชย์การ
ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ปกติ L-42
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายสรวิชญ์ มานะธุระ
ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ปกติ M-40
5 ผู้เข้าแข่งขัน นายชัยวัตร กลั่นเรืองแสง
ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ปกติ L-42
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายทินภัทร ประสพอัครกิจ
ชาย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ปกติ M-40
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายอภิสิทธิ์ สะโมรส
ชาย สุรวิทยาคาร ปกติ L-42
8 ผู้เข้าแข่งขัน นายวิชญ์พล ปริวัฒนศักดิ์
ชาย บุรีรัมย์พิทยาคม ปกติ L-42
9 ผู้สังเกตการณ์ นายสมชาย กองธรรม
ชาย บุญวัฒนา ปกติ L-42

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากรNo. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม นางสาาวรัชดาพร คณาวงษ์
หญิง ปกติ L-42
2 รองหัวหน้าทีม นายอภิเษก หงษ์วิทยากร
ชาย ปกติ 3XL-48
3 ผู้เข้าแข่งขัน นายธนพร สมบูรณ์แก้ว
ชาย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปกติ M-40
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายภัคพล วัชรเสถียรพันธ์
ชาย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปกติ L-42
5 ผู้เข้าแข่งขัน นายวัณณะ วรรณศิลป์
ชาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ปกติ 2XL-46
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายชยานันท์ วิรัชนานันทกิจ
ชาย อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปกติ M-40
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายปองภพ ไกรรวีโรจ
ชาย อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปกติ L-42
8 ผู้เข้าแข่งขัน นายอภิวรรธน์ สุขถาวรประดิษฐ์
ชาย อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปกติ L-42
9 ผู้สังเกตการณ์ นายศรัณย์ จันทร์แดง
ชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปกติ L-42

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีNo. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม ดร.วราวุฒิ ผ้าเจริญ
ชาย ปกติ L-42
2 รองหัวหน้าทีม ดร.ไพชยนต์ คงไชย
ชาย ปกติ L-42
3 ผู้เข้าแข่งขัน นายประชา พรมท้าว
ชาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปกติ L-42
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายชวกร เพียรทำ
ชาย เบ็ญจะมะมหาราช ปกติ L-42
5 ผู้เข้าแข่งขัน เด็กชายปุลวัชร ทัดเทียม
ชาย ศรีสะเกษวิทยาลัย ปกติ L-42
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายวงศ์วริศ พันธ์เจริญ
ชาย ศรีสะเกษวิทยาลัย ปกติ 2XL-46
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายคุณานนต์ รัตนโกเศศ
ชาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปกติ L-42
8 ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวสุธาสินี วงค์ศรีชา
หญิง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปกติ XS-36
9 ผู้สังเกตการณ์ นายอ๊อดสวอน ริ้วทอง
ชาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ปกติ 5XL-52

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์No. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม ผศ.ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์
ชาย ปกติ L-42
2 รองหัวหน้าทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
หญิง ปกติ S-38
3 ผู้เข้าแข่งขัน นายศุภณัฐ พลอยวงค์
ชาย เบญจมราชูทิศ ปกติ XL-44
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายธนกร โพธิ์จันทร์
ชาย สุราษฎร์ธานี ปกติ XL-44
5 ผู้เข้าแข่งขัน นายทศภณ สิงสันจิตร
ชาย สุราษฎร์พิทยา ปกติ L-42
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายสิรภพ ชยเจตน์
ชาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปกติ M-40
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายธีรวิทย์ เอี่ยมขำ
ชาย สุราษฎร์ธานี ปกติ L-42
8 ผู้เข้าแข่งขัน นายนนทวัต ทองปรอน
ชาย ศรียาภัย ปกติ XL-44
9 ผู้สังเกตการณ์ นางพรพิมล ชุมแสง
หญิง จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปกติ L-42

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือNo. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียน อาหาร ไซด์เสื้อ รูปภาพ
1 หัวหน้าทีม นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์
ชาย ปกติ XL-44
2 รองหัวหน้าทีม นาย เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล
ชาย ปกติ M-40
3 ผู้เข้าแข่งขัน นายพิพัฒน์ แซ่โง้ว
ชาย ปทุมวิไล ปกติ L-42
4 ผู้เข้าแข่งขัน นายแสนยากร เสียงเสนาะ
ชาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปกติ M-40
5 ผู้เข้าแข่งขัน นายจักรพัตฒ์ พิกุลแย้ม
ชาย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปกติ L-42
6 ผู้เข้าแข่งขัน นายพิริยะ โอภาสยานนท์
ชาย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปกติ L-42
7 ผู้เข้าแข่งขัน นายพสวัต แตงอ่อน
ชาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปกติ L-42
8 ผู้เข้าแข่งขัน นายศุภวิชญ์ พัฒนสิน
ชาย สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ปกติ XL-44
9 ผู้สังเกตการณ์ นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์
ชาย ปทุมวิไล ปกติ 2XL-46

ผู้สนับสนุน