คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
รองประธานมูลนิธิ สอวน.
2
เลขาธิการมูลนิธิ สอวน.
3
เหรัญญิกมูลนิธิ สอวน.
4
ประธานสาขาคอมพิวเตอร์มูลนิธิ สอวน
5
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8
ประธานวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ สอวน. มจพ.
9
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
10
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
11
รองคณบดีฝ่ายวิชการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
12
รองคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

 

คณะกรรมการอำนวยการ

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ประธานกรรมการ
2
รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล กรรมการ
3
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร กรรมการ
4
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล กรรมการ
5
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม กรรมการ
6
อาจารย์นิรมิษ เพียรประเสริฐ กรรมการ
7
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ
8
อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ กรรมการ
9
อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ กรรมการ

 

คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ ประธานกรรมการ
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ ประธานกรรมการ
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือพล พิพำนเมฆาภรณ์ กรรมการ
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ กรรมการ
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์ กรรมการ
5
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี กรรมการ
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์ กรรมการ
7
อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน กรรมการ
8
ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์ กรรมการ
9
นางสาววรรณศิริ มิถอย กรรมการ
10
นางสาวอาลิษา หุ่นไทย กรรมการ
11
อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์ กรรมการ และ เลขานุการ
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ ประสมพันธ์ กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
อาจารย์เลาขวัญ งามประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
2
ดร.พิเชษ วะยะลุน รองประธานกรรมการ
3
รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร กรรมการ
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล กรรมการ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทที นิภานันท์ กรรมการ
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี สินธุภิญโญ กรรมการ
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช กรรมการ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ชินธเนศ กรรมการ
9
ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ กรรมการ
10
ดร.ทัดดาว ปานสมบัติ กรรมการ
11
ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ กรรมการ
12
อาจารย์วาโย ปุยะติ กรรมการ
13
อาจารย์นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ กรรมการ
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือพล พิพานเมฆาภรณ์ กรรมการ
15
อาจารย์ยนต์ ชนก เขาแก้ว กรรมการ
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ กรรมการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
อาจารย์เลาขวัญ งามประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
2
ดร.พิเชษ วะยะลุน รองประธานกรรมการ
3
รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร อนุกรรมการ
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล อนุกรรมการ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทที นิภานันท์ อนุกรรมการ
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี สินธุภิญโญ อนุกรรมการ
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช อนุกรรมการ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ชินธเนศ อนุกรรมการ
9
ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ อนุกรรมการ
10
ดร.ทัดดาว ปานสมบัติ อนุกรรมการ
11
ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ อนุกรรมการ
12
อาจารย์วาโย ปุยะติ อนุกรรมการ
13
อาจารย์นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ อนุกรรมการ
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือพล พิพานเมฆาภรณ์ อนุกรรมการ
15
อาจารย์ยนต์ชนก เขาแก้ว อนุกรรมการ
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ อนุกรรมการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองข้อสอบและตัดสินผลการสอบ

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
อาจารย์เลาขวัญ งามประสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการ
2
ดร.พิเชษ วะยะลุน รองประธานอนุกรรมการ
3
รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร อนุกรรมการ
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล อนุกรรมการ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทที นิภานันท์ อนุกรรมการ
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี สินธุภิญโญ อนุกรรมการ
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช อนุกรรมการ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ชินธเนศ อนุกรรมการ
9
ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ อนุกรรมการ
10
ดร.ทัดดาว ปานสมบัติ อนุกรรมการ
11
ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ อนุกรรมการ
12
อาจารย์วาโย ปุยะติ อนุกรรมการ
13
อาจารย์นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ อนุกรรมการ
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือพล พิพำนเมฆำภรณ์ อนุกรรมการ
15
อาจารย์ยนต์ชนก เขาแก้ว อนุกรรมการ
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ อนุกรรมการ และ เลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการสอบ

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์ ประธานอนุกรรมการ
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล รองประธานอนุกรรมการ
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์ อนุกรรมการ
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ใจแก้ว อนุกรรมการ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล อนุกรรมการ
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง อนุกรรมการ
7
ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา อนุกรรมการ
8
อาจารย์ เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ อนุกรรมการ
9
ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล อนุกรรมการ
10
นายปิยะวัฒน์ สุธา อนุกรรมการ
11
อาจารย์อนุสรณ์ วงษ์สนิท อนุกรรมการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์ ประธานอนุกรรมการ
2
อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน รองประธานอนุกรรมการ
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล อนุกรรมการ
4
ดร.กอบเกียรติ สระอุบล อนุกรรมการ
5
ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล อนุกรรมการ
6
นายฐิตินันท์ ขันทอง อนุกรรมการ
7
นายปิยะวัฒน์ สุธา อนุกรรมการ
8
นายรณกร อรรฆรุจิรัตน์ อนุกรรมการ
9
นายจันตพงษ์ บุตรลักษณ์ อนุกรรมการ
10
อาจารย์อนุสรณ์ วงษ์สนิท อนุกรรมการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ ประสมพันธ์ ประธานอนุกรรมการ
2
นางสาวรุ่งนภา ยุทดร รองประธานอนุกรรมการ
3
นางสาวอัมพร สุระเกษ อนุกรรมการ
4
นางสาวพัทธนันท์ กิ่งกาญจนวงศ์ อนุกรรมการ
5
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี อนุกรรมการ
6
ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม อนุกรรมการ
7
นางสาววิลัยพร ขันแก้ว อนุกรรมการ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ อนุกรรมการ
9
นายเกรียงไกร เอี่ยมวงค์ อนุกรรมการ
10
นางสาวจันทิมา ไพรวรรณ์ อนุกรรมการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปการจัดงาน

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ธวัชชัย งามสันติวงศ์ ประธานอนุกรรมการ
2
รองศาสตราจารย์์สุชาดา รัตนคงเนตร รองประธานอนุกรรมการ
3
นายภาศกร พันธุ์รอด อนุกรรมการ
4
ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์ อนุกรรมการ และ เลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายทัศนศึกษาและปฏิคม

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทกร สถิตานนท์ ประธานอนุกรรมการ
2
รองศาสตราจารย์ ธวัชชัย งามสันติวงศ์ รองประธานอนุกรรมการ
3
รองศาสตราจารย์ สุชาดา รัตนคงเนตร อนุกรรมการ
4
นางสาวรมณ ทองศรี อนุกรรมการ
5
นางสาวพรรษพร ทำทัน อนุกรรมการ
6
นางสาวนันฐิกา สมคะแนน อนุกรรมการ
7
นายพงษ์ธร รุ่งสว่าง อนุกรรมการ
8
นายเกรียงไกร เอี่ยมวงค์ อนุกรรมการ
9
นางสาวศรีวิไล ซุยเจริญ อนุกรรมการ และ เลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและการต้อนรับ

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย ประธานอนุกรรมการ
2
ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์ รองประธานอนุกรรมการ
3
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤดาภัทร สีหารี อนุกรรมการ
4
อาจารย์เอิญ สุริยะฉาย อนุกรรมการ
5
นางสาววรรณศิริ มิถอย อนุกรรมการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ ของที่ระลึกและจัดเตรียมเหรียญรางวัล

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวุัจชัย กมลสันติโรจน์ ประธานอนุกรรมการ
2
ดร.กอบเกียรติ สระอุบล รองประธานอนุกรรมการ
3
อาจารย์เอิญ สุริยะฉาย อนุกรรมการ
4
นางสาว วรรณศิริ มิถอย อนุกรรมการ และ เลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายที่พัก พยาบาล อาหารและงานเลี้ยงรับรอง

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน ประธานอนุกรรมการ
2
นางพัทยา หวานแก้ว รองประธานอนุกรรมการ
3
นางสาวบังอร รัตนศรี อนุกรรมการ
4
นายทองอยู่ ใครชม อนุกรรมการ
5
นำงสาวจันทร เพ็ชรอำไพ อนุกรรมการ
6
นายฐิตินันท์ ขันทอง อนุกรรมการ
7
นางสาววรรณนิภา ขาวผ่อง อนุกรรมการ
8
นางสาววดี นิลเปลี่ยน อนุกรรมการ
9
นางสุนทร ศรีผดุง อนุกรรมการ
10
นางสาวอาลิษา หุ่นไทย อนุกรรมการ และ เลขานุการ
11
นางสาวจันทิมา ไพรวรรณ์ อนุกรรมการ และ ผู่ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ์

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ที่ปรึกษา
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทกร สถิตานนท์ ประธานอนุกรรมการ
3
นายสมเกษ จันทร์นาม รองประธานอนุกรรมการ
4
นายภิรมย์ พาบุ อนุกรรมการ
5
นายสิชล แสนอุ่น อนุกรรมการ
6
นายธีรวุฒิ นาคขำ อนุกรรมการ
7
นายนิเทศ กันเกษพิมพ์ อนุกรรมการ
8
นายสมาน บุญเส็ง อนุกรรมการ
9
นายจิราวัฒน์ ณ รังษี อนุกรรมการ
10
นางกิตติมา ไชยกิจ อนุกรรมการ
10
นางกิตติมา ไชยกิจ อนุกรรมการ
11
นายชัยยศ แซ่เจา อนุกรรมการ
12
นายจักรพงษ์ ช่วยนุกูล อนุกรรมการ
13
นายฐิตินันท์ ขันทอง อนุกรรมการ และ เลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

 

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครา ประโยชน์ ประธานอนุกรรมการ
2
นางสาวเพ็ญศรี ชื่นชม อนุกรรมการ
3
นางพุทธชาติ บรรดาศักดิ์ อนุกรรมการ
4
นางอรวรรณ ศิวบุรินทมิตร์ อนุกรรมการ
5
นางสาววดี นิลเปลี่ยน อนุกรรมการ
6
นางสาวอาลิษา หุ่นไทย อนุกรรมการ และ เลขานุการ

ผู้สนับสนุน